1          Úvodní ustanovení

a          Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup vstupenky na vzdělávací živou přednášku dne 1.10.2016(dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://prednasky.zdeneksteiner.cz/.

b          Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Steiner Media s.r.o., se sídlem Pražská 674/156, Brno, 642 00, IČ: 29358221, DIČ: CZ 29358221, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 74826, vedená u Krajského soudu v Brně (blíže v sekci http://www.steinermedia.cz/kontakty). V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený občanským zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba – spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele.

c          Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

d          Kupující bere na vědomí, že vzdělávací přednáška je autorským dílem prodávajícího a ten neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

e          Podstatou vzdělávacího přednášky je představení obchodního modelu podnikání na Amazonu.  Prodávající prohlašuje, že obsahem tohoto vzdělávacího přednášky není nabádání jeho účastníků k jednání, které by mohlo spočívat v naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže, zejména v napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele, tedy vyvolání nebezpečí záměny.

2          Objednávka

a          Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://workshop.znulynaamazon.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://prednasky.zdeneksteiner.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://prednasky.zdeneksteiner.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti Steiner Media s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

b          Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3          Kupní cena, daňový doklad

a          Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese http://prednasky.zdeneksteiner.cz najdete všechny ceny služeb.

b          Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4          Způsob a forma platby

a          Způsob platby

b          Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

c          Možnosti plateb

1          Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

2          Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

5          Storno podmínky a garance vrácení peněz

a          Za své produkty společnost Steiner Media s.r.o. ručí zárukou spokojenosti.

b          Pokud se rozhodnete po objednání vstupenky na vzdělávací přednášku svoji účast zrušit do 15 a více dní před přednáškou, vrátíme vám 100% ze zaplacené částky. 8-14 dnů před přednáškou platíte storno poplatek 50% ze zaplacené částky. 0-7 dní před přednáškou storno 100% ze zaplacené částky. Storno je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: lucie@steinermedia.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

6          Organizační informace

a          Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením akce. Čas ukončení je pouze orientační a je závislý na množství dotazů během akce a v jejím závěru.

b          Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání kurzu a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou komunikovány na registrační e-mail kupujícího.

c          V případě zrušení akce ze strany prodávajícího bude kupní cena vrácena kupujícímu na bankovní účet v plné výši.

d          Prodávající může od objednávky odstoupit, nárokovat si účast na akci není možné.

7          Sankce

1          Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na e-mail kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://www.zdeneksteiner.cz zaslaná ze strany společnosti Steiner Media s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Steiner Media s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2900274452/2010, pro platby v eurech: IBAN: CZ6720100000002400274456, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://www.steinermedia.cz/kontakt.

8          Odpovědnost

1          Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9          Ochrana osobních údajů

a          Prohlášení prodávajícího: Společnost Steiner Media s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b          Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c          Vložením e-mailu souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů a s jejich využitím pro zasílání obchodních a reklamních sdělení společnosti Steiner Media s.r.o. v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Každý e-mail obsahuje krátký návod k odhlášení odběru těchto e-mailů.

d          Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://prednasky.zdeneksteiner.cz/ochrana-udaju

10        Závěrečná ustanovení

1          Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.8. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.zdeneksteiner.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Steiner Media s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.steinermedia.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.